آیا می دانی در کسب و کار خودت تا چه حد موفق هستی؟

در آزمون موفقیت در کسب و کار من شرکت کن تا دقیقاً بهت بگم برای موفقیت در کسب و کارت باید چه کارهایی را انجام بدی تا درآمد میلیونی در ماه را تجربه بکنی.